కోటుకింద వేసుకునే నడుము వరకు వచ్చు చేతులు లేని చొక్కా